Dimensional Bracelet


Dimensional Bracelet เป็นกำไลที่สามารถ Upgradeเพื่อเพิ่มช่องใส่Talisman ได้สูงสุด 6 Slot และเพิ่มค่าStatได้สูงสุด +5 สามารถหาได้จากการลง Instance Dimensional Warp ที่Faeron Village เป็นInstanceที่ไม่จำกัดการลง ใน1วันสามารถลงกี่ครั้งก็ได้ โดยแต่ละครั้งจะต้องเสีย Warp Crystalในอัตราที่กำหนด

การอัพเกรด Levelของ Bracelet ให้แลกเปลี่ยนกับ Resed โดยใช้ Dimensional Braceletแบบ Basic และ Warp Crystal ตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละLevel (ความสำเร็จ 100%) โดยการเพิ่มแต่ละLevelจะเพิ่มช่องใส่Talismanเลเวลละ1ช่อง ซึ่งแต่ละเลเวลสามารถเพิ่มabilitiesได้ 1 Typeจากทั้งหมด 8 Typeคือ STR, DEX, CON, INT, MEN, WIT, LUC, CHA การเพิ่มType abilitiesเข้าไปในBraceletให้แลกเปลี่ยนกับ resed หัวข้อ “I want to add abilities to my Dimensional Bracelet.” หลังจากนั้นสามารถทำด้วยวิธีการCompound สูงสุด +5 ถ้าBraceletที่CompoundเลือกStatไปแล้ว แต่Levelยังไม่ถึงLevel6 ถ้าต้องการอัพLevelให้สูงขึ้นจะต้องทำการRemoveค่าStatออกโดยการคุยกับResed ถึงจะทำการอัพLevelขึ้นได้


รูปการadd abilities ครั้งแรก

เมื่อ add abilitiesได้แล้ว การเพิ่มstatจะทำได้โดยการ Compound (มีโอกาส ล้มเหลว)

 


รูปการCompound

เมื่อCompoundสำเร็จ ค่าstatจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ถ้าFail Dimensional Bracelet Enhancement Stoneจะหายไป และค่าStatจะถูกresetเป็น0 Dimensional Bracelet จะไม่ถูกทำลาย

Dimensional Bracelet Enhancement Stone จะดรอบจากมอนเตอร์ใน Dimensional warp โดยตัวที่ดรอบจะสุ่มออก50%

NameDescriptopn
Dimensional Bracelet Lv.1(Basic)When equipped, unlocks 1 talisman.
 
Obtain from: Resed in Faeron Village
Quest: The Dimensional Warp, Part 1
Dimensional Bracelet Lv.2(Basic)When equipped, unlocks 2 talisman.
 
Exchange Items:
1 Dimensional Bracelet Lv.1(Basic)
200 Warp Crystal
Dimensional Bracelet Lv.3(Basic)When equipped, unlocks 3 talisman.
 
Exchange Items:
1 Dimensional Bracelet Lv.2(Basic)
400 Warp Crystal
Dimensional Bracelet Lv.4(Basic)When equipped, unlocks 4 talisman.
 
Exchange Items:
1 Dimensional Bracelet Lv.3(Basic)
600 Warp Crystal
Dimensional Bracelet Lv.5(Basic)When equipped, unlocks 3 talisman.
 
Exchange Items:
1 Dimensional Bracelet Lv.4(Basic)
800 Warp Crystal
Dimensional Bracelet Lv.6(Basic)When equipped, unlocks 6 talisman.
 
Exchange Items:
1 Dimensional Bracelet Lv.5(Basic)
1,000 Warp Crystal
Dimensional Bracelet Enhancement Stone STRCan be combined with Dimensional Bracelet. Successful combination results in STR +1, and failure results in disappearance of the bestowed STR. Stats can be bestowed to +5.
Dimensional Bracelet Enhancement Stone DEXCan be combined with Dimensional Bracelet. Successful combination results in DEX +1, and failure results in disappearance of the bestowed DEX. Stats can be bestowed to +5.
Dimensional Bracelet Enhancement Stone CONCan be combined with Dimensional Bracelet. Successful combination results in CON +1, and failure results in disappearance of the bestowed CON. Stats can be bestowed to +5.
Dimensional Bracelet Enhancement Stone INTCan be combined with Dimensional Bracelet. Successful combination results in INT +1, and failure results in disappearance of the bestowed INT. Stats can be bestowed to +5.
Dimensional Bracelet Enhancement Stone MENCan be combined with Dimensional Bracelet. Successful combination results in MEN +1, and failure results in disappearance of the bestowed MEN. Stats can be bestowed to +5.
Dimensional Bracelet Enhancement Stone WITCan be combined with Dimensional Bracelet. Successful combination results in WIT +1, and failure results in disappearance of the bestowed WIT. Stats can be bestowed to +5.
Dimensional Bracelet Enhancement Stone LUCCan be combined with Dimensional Bracelet. Successful combination results in LUC +1, and failure results in disappearance of the bestowed LUC. Stats can be bestowed to +5.
Dimensional Bracelet Enhancement Stone CHACan be combined with Dimensional Bracelet. Successful combination results in CHA +1, and failure results in disappearance of the bestowed CHA. Stats can be bestowed to +5.